Smithers Spirit of the Mountain 2015 photos

The Spirit of the Mountain Festival kicked off on Jan. 28-Feb. 7.